w numerze:
"Chcę być kapłanem na wzór serca Chrystusowego" -
71. rocznica święceń kapłańskich bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego
Trzeba żyć miłością do Kościoła -
bł.ks. rozmowa z ks. prał. Markiem Rumińskim, proboszczem katedry
Nr 13(693) * J * ROK * LI * 30 III 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Święto Miłosierdzia Bożego

„Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia” („Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej”, 299). Tymi słowami skierowanymi do św. s. Faustyny Kowalskiej Pan Jezus wyraził życzenie, by druga Niedziela Zmartwychwstania była dniem poświęconym Jego miłosierdziu. Słowo Boże, którym Kościół od wielu lat w tym dniu karmi wiernych, ukazuje Jezusa Zmartwychwstałego, jak ustanawia sakrament pokuty i pojednania jako pierwszy dar oraz owoc zbawczej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania. Jan Paweł II w czasie kanonizacji s. Faustyny ustanowił drugą niedzielę wielkanocną świętem Miłosierdzia dla całego Kościoła. Od 1991 r. rok rocznie parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Toruniu w sposób szczególnie uroczysty obchodzi to święto. Uczestniczą w nim czciciele Miłosierdzia Bożego z Torunia i okolic. Od 15 września 2003 r. – kiedy do nowo wybudowanej świątyni przywędrował obraz Jezusa Miłosiernego, będący wotum dziękczynienia za 10-lecie diecezji toruńskiej, który peregrynował w parafiach i domach zakonnych – świątynia na toruńskich Kozackich Górach stała się Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Wierni coraz liczniej gromadzą się na uroczystych liturgiach, szczególnie w święto Miłosierdzia Bożego, we wspomnienie św. Faustyny (5 października), w każdy piątek na Godzinie Miłosierdzia (godz. 15) oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca na Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie. Obecnie przygotowujemy się do koronacji obrazu Jezusa Miłosiernego, co jeszcze bardziej umocni kult Miłosierdzia Bożego. /div>
Ks. Stanisław Majewski, kustosz sanktuarium, duszpasterze i wierni parafii pw. Miłosierdzia Bożego
i św. s. Faustyny w Toruniu

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. Dariusz Żurański

[Rozmiar: 8653 bajtów]
Zapraszamy do uczczenia święta Miłosierdzia Bożego, które przypada w drugą niedzielę Wielkanocy, 30 marca.
Centralne uroczystości odbywają się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu przy ul. św. Faustyny 7
o godz. 15 (Godzina Miłosierdzia)
pod przewodnictwem
bp. Józefa SzamockiegoDzieje Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu (4)
Od 1981r. do rozwiązania KIK-u

Rozkwit działalności klubowej przerwały dramatyczne wydarzenia związane z wprowadzeniem stanu wojennego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. W ramach operacji „Jodła” internowano osoby „zagrażające bezpieczeństwu państwa i porządkowi publicznemu PRL”. Doszło wówczas do zatrzymania i internowania większości członków zarządu klubu. Prezes Jerzy Matyjek został przewieziony do ośrodka internowania w Jaworzu k. Kalisza Pomorskiego, wiceprezesi Andrzej Tyc do Potulic, Jan Wyrowiński do Potulic, a następnie do Strzebielinka, sekretarz Sylwester Kabat do Potulic. Ponadto zostało zatrzymanych wielu członków KIK-u nie piastujących żadnych funkcji w zarządzie, ale będących aktywnymi działaczami NSZZ „Solidarność”. Do tej grupy należeli: Wiesław Cichoń, Maria Kokot, Andrzej Skowroński, Stanisław Śmigiel. Ponadto w następnych dniach zostali zatrzymani: Andrzej Sobkowiak (14 grudnia), Jerzy Łapkiewicz (15 grudnia) i Andrzej Wiskirski (16 grudnia).
Nietypowy przebieg miało zatrzymanie Jana Wyrowińskiego. Gdy krótko po północy w mieszkaniu wiceprezesa toruńskiego KIK-u pojawili się funkcjonariusze SB, był on sam z dwójką małych dzieci. Żona lekarz pediatra przebywała wówczas na dyżurze w szpitalu. Funkcjonariusze zaproponowali więc Wyrowińskiemu podpisanie oświadczenia o stawieniu się rano w komendzie MO, po powrocie żony do domu i zapewnieniu dzieciom opieki. Wyrowiński chętnie przystał na tę ofertę. Mimo składanych przez Jana Adamiaka propozycji ukrycia się na mazowieckiej wsi, Jan Wyrowiński wczesnym rankiem stawił się w komendzie MO i został natychmiast internowany

Gdy czołowi członkowie zarządu przebywali w obozach internowania, SB wezwało na przesłuchanie skarbnika zarządu Jana Adamiaka. Podczas przesłuchania funkcjonariusz SB zaproponował Adamiakowi utworzenie nowego zarządu klubu i objęcie w nim funkcji prezesa. Ponadto oficer prowadzący rozmowę sugerował, że sprawa objęcia przez niego prezesury w toruńskim KIK-u była już przedmiotem ustaleń pomiędzy szefem SB w województwie toruńskim a bp. Marianem Przykuckim. Jan Adamiak zdecydowanie odmówił, mając świadomość konsekwencji, jakie mogłyby nastąpić w momencie zanegowania mandatu aktualnego zarządu. Jednocześnie stwierdził, że wszelkie prawomocne decyzje może podjąć tylko obecny zarząd klubu w całości. Władze stosowały podobną politykę także wobec klubów w innych miastach, wywierając naciski na zmianę składów zarządów.
Wśród wielu represyjnych rozporządzeń, wydanych przez władze terenowe w Toruniu w pierwszych dniach stanu wojennego, było zarządzenie wojewody toruńskiego z 14 grudnia 1981 r. zawieszające działalność Klubu Inteligencji Katolickiej w Toruniu. Na mocy powyższego aktu całość majątku stowarzyszenia przejął w zarząd i użytkowanie terenowy organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego. Dwa dni później, 16 grudnia, w lokalu klubu przy ul. Mostowej 10 pojawili się czterej przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Toruniu. Urzędnicy sporządzili szczegółowy protokół z przejęcia lokalu, skrupulatnie wymieniając cały dobytek stowarzyszenia.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: ks. Wojciech MISZEWSKI
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Karolina JADCZYK
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski