w numerze:
Szkoła Kantorów Diecezji Toruńskiej -
rozmowa z ks. dr. Mariuszem Klimkiem
Studia to nie tylko uniwersytet -
Bursa Akademicka Caritas w Przysieku
Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej
Nr 22(702)* J * ROK * LI * 1 VI 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Dziecięctwo Boże

Dla dorosłych być dzieckiem Bożym nie jest prosto. 1 czerwca obchodzony jest Dzień Dziecka. Jednocześnie jest to rocznica urodzin zmarłego przed dwoma laty poety ks. Jana Twardowskiego. W wierszach Księdza Jana doskonale jest ukazane, co to znaczy być dzieckiem Boga.
„Naucz się dziwić” pisze poeta. Jezus Eucharystyczny tak mały, że zmieściłby się w dłoniach dziewczynki, a jednak ludzie upadają przed Nim na kolana. Widzieliśmy to podczas Bożego Ciała, widzimy to na każdej Mszy św. Czyż to nie dziwne?
„Jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem” – zauważa Ksiądz Jan. Wszechmocny Bóg zaczął swoje ziemskie życie od słabości, bezbronności dziecka. Miał Matkę, która uczyła Go świata. Nawracający się grzesznicy często nie znają się na teologii, a mają świadomość grzechu, zupełnie jakby odkrywali i na nowo poznawali zadziwiający świat wartości. Czyż to nie dziwne?
Spróbujmy odnaleźć w nas zagubione dziecięctwo. Stańmy się bezbronni, nie bądźmy wobec Boga i bliźniego jak jeżozwierze z ciągle wystawionymi kolcami, bo wówczas ani świata nie widać, ani drugiego człowieka, ani nas samych – tylko te kolce. Dziecko biega z otwartą buzią i widzi to, czego dorośli często nie mają czasu lub chęci zauważyć. Popatrz: jest czerwiec, ożywia się przyroda, w powietrzu unosi się zapach koszonej trawy i kwitnących kwiatów. Słońce świeci coraz częściej, przez co ludzie również jakby rozkwitają. A to wszystko, by „po prostu w Niego uwierzyć z tego wielkiego zdziwienia”.


Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. Dariusz Żurański

[Rozmiar: 12635 bajtów]
Fot.Katarzyna Link

Oto Serce Zbawiciela – czytelny znak Jego niezwyciężonej miłości i niewyczerpane źródło prawdziwego pokoju

Jan Paweł II,
7 czerwca 1999 r., Toruń

CZERWIEC JEST MIESIĄCEM KULTU SERCA BOŻEGO
I TAJEMNICY EUCHARYSTII

SERCE JEZUSA,

źródło życia i świętości uczniów

Czerwiec przypomina nam wydarzenie sprzed 11 lat spod Wielkiej Krokwi w Zakopanem, kiedy to w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa sługa Boży Jan Paweł II ogłosił błogosławioną czcicielkę tegoż Serca, Matkę Marię Karłowską. Dzień 6 czerwca jest odtąd liturgicznym wspomnieniem Błogosławionej. W kontekście tego wydarzenia warto przypomnieć słowa papieskie, dotyczące kultu Serca Jezusowego.
„Poprzez Serce Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego – mówi Papież – odczytujemy cały odwieczny Boży plan zbawienia świata. Serce Boże staje się niejako tajemniczym i życiodajnym centrum tego planu. W Nim ten plan się wypełnia. Wszystko jest tutaj zawarte. (...) Wszystko, co Bóg chciał nam powiedzieć o sobie, o swojej miłości, to w jakiś sposób złożył w Sercu swego Syna i przez to Serce wyraził. Stoimy więc wobec niezgłębionej tajemnicy miłości”.
Ojciec Święty Pius XII w encyklice o kulcie Najświętszego Serca Jezusa „Haurietis Aquas” zachęca: „Nabożnie i z miłością rozważajmy uderzenia Boskiego Serca, którymi jakby odmierza Ono przebieg czasu na ziemi aż do chwili, gdy wołając głosem wielkim powiedział: «Wykonało się i, skłoniwszy głowę, oddał ducha»”.
Bł. Maria Karłowska przypomina tutaj słowa św. Gertrudy: „Uderzenia te zdawały się mieć głos pełen tęsknoty i mówić: «Przyjdźcie do Mnie, do Serca mego, przyjdźcie w żalu i skrusze, przyjdźcie po pojednanie i przebaczenie, przyjdźcie po pociechę, przyjdźcie po błogosławieństwo»”.
W encyklice czytamy dalej: „Ustało bicie Serca, aż Chrystus zwyciężył śmierć i wstał z grobu. Skoro zaś Jego ciało, osiągnąwszy stan chwały wiecznej, znowu złączyło się z duszą Boskiego Zbawiciela, Serce Najświętsze już nigdy nie przestało bić spokojnym, miarowym rytmem i nigdy nie przestanie wyrażać swojej miłości, którą Syn Boży łączy się ze swoim Ojcem w niebie i z całą ludzkością, której sam jest pełnoprawną głową mistyczną. A gdy nasz Zbawiciel wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca w chwale człowieczeństwa uwielbionego, nie przestał miłować Kościoła, Oblubienicy swojej, tą samą miłością. Niósł w Sercu swoim jak w najcenniejszym skarbcu niezmierne bogactwa zasług, owoce swego triumfu, by rozdawać je ludzkości odkupionej”. W taki sposób Serce to jest po wieczne czasy źródłem życia i świętości tych, którzy w Niego uwierzyli, czyli uczniów Chrystusowych.
Wspomnijmy raz jeszcze – podążając za myślami Jana Pawła II – jak wytrysnęło to źródło. „«Jeden z żołnierzy włócznią otworzył Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda» (J 19, 33- -34). Wypełniło się Pismo, które mówi: (...) «Będą patrzeć na Tego, którego przebili » (por. J 19, 35-37). Miłość zawsze kojarzy się nam z sercem. Apostoł Jan skojarzył ją właśnie z tym Sercem, które na Golgocie zostało przebite włócznią setnika. W Sercu Jezusa znalazł zewnętrzny wyraz ten wymiar miłości, który jest większy od jakiejkolwiek miłości stworzonej. W Nim objawiła się miłość zbawcza i odkupieńcza”.
Bł. Maria Karłowska tłumaczy: „Dlatego włócznią został bok Jezusowy otwarty, abyśmy się weń schronić mogli, w ten prawdziwy otwór skały, którą jest Chrystus. We wszystkich potrzebach do tego Najmiłosierniejszego Serca się uciekajmy”.
„Serce to właśnie «człowiek wewnętrzny» – twierdzi Ojciec Święty. – Serce Syna Bożego staje się dla Apostoła Jana źródłem mocy wszystkich ludzkich serc”. Pod Wielką Krokwią Papież mówił dalej: „Jezusowe Serce stało się też źródłem mocy dla dwóch kobiet, które dziś Kościół wynosi do chwały ołtarzy (Bernardyny Jabłońskiej i Marii Karłowskiej). Dzięki tej mocy osiągnęły one szczyty świętości”. Wierne uczennice Chrystusa, kroczące odważnie i nieustraszenie za Boskim Mistrzem, wpatrzone, wsłuchane w uderzenia Jego Serca oraz wypełniające Jego wolę.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: ks. Wojciech MISZEWSKI
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Karolina JADCZYK
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski