w numerze:
Szkoła Kantorów Diecezji Toruńskiej
Szkoła wielkich charakterów -
3. rocznica beatyfikacji ks. Bronisława Markiewicza
Raczej umrzeć niż zgrzeszyć -
wykład otwarty w seminarium
Nr 24 (704)* J * ROK * LI * 15 VI 2008
[Rozmiar: 7930 bajtów]
Dar kapłaństwa

Czerwiec jest w Kościele toruńskim miesiącem udzielania sakramentu kapłaństwa. „Czuję ważność tej chwili. Życie jedno się kończy, a zaczyna drugie” – pisał w swoim pamiętniku bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski krótko przed święceniami. Młodzi mężczyźni wchodzą na drogę piękną i trudną jednocześnie. Oni – pełni ideałów, które ich umysły i serca chłonęły podczas sześcioletniej formacji seminaryjnej.
W czerwcu świętują również kapłani, którzy przyjęli sakrament w ubiegłych latach. Oni – realizujący powołanie, które niegdyś usłyszeli, ale boleśnie zderzeni z rzeczywistością, niekiedy inną niż ta, jaką sobie wymarzyli, z brakiem życzliwości, walczący ze słabościami, być może wątpiący.
„Mam być kapłanem, nie dla uświęcenia siebie tylko, lecz kapłanem dla ludzi” – pisał dalej bł. ks. Frelichowski. Jak trudno wyzbyć się egoizmu. Jak trudno być dla ludzi. Jak trudno wykonywać swoje powinności tak, by nie stały się rutyną.
Jak nam, świeckim, trudno pozbyć się egoizmu. Jakże łatwo przychodzi nam wyszukiwanie w mediach „afer” związanych z duchownymi, a jakże trudno obiektywnie ocenić często nieobiektywne źródło takich informacji. Księża to grzesznicy. Ale nie tylko oni, my również. Ich droga jest nam niedostępna. Dlaczego? „Dlatego że brudny od łez podnoszę Ciebie stale we Mszy jak baranka wytarganego za uszy” – pisał ks. Jan Twardowski.


Joanna Kruczyńska

pozycje cykliczne:
[Rozmiar: 10434 bajtów]
 DHTML Menu by AllWebMenus

wiadomości opracował
ks. Dariusz Żurański

21 czerwca o godz. 10 w katedrze Świętych Janów w Toruniu
bp Andrzej Suski udzieli święceń kapłańskich.

[Rozmiar: 15852 bajtów]
Biskup namaszcza dłonie nowych kapłanów olejem Krzyżma św. na znak namaszczenia Duchem Świętym. W ten sposób podkreśla szczególny związek z Chrystusem i udział w Jego wiecznym kapłaństwie
Fot. ks. Józef Mucha
DUCHOWNI DIECEZJI CHEŁMIŃSKIEJ (27b)

Dziekan duchowieństwa toruńskiego (2)

Pierwszą placówką duszpasterską ks. Leona Kozłowskiego w Toruniu był kościół św. Jana. Rok później, w sierpniu 1923 r., został proboszczem kościoła Najświętszej Panny Marii, gdzie niezwłocznie podjął się remontu dachów na świątyni i budynkach parafialnych oraz budowy nowych organów. Zarazem udzielał się w toruńskim Towarzystwie Naukowym, do którego wstąpił jeszcze w 1916 r. i do czasu przeniesienia Wydziału Teologicznego do Pelplina w latach 1925-1927 był jego skarbnikiem. Uczestniczył w życiu politycznym, co było obywatelskim nawykiem pomorskiego duchowieństwa wyniesionym z czasu zaborów. Tak jak znakomita większość swoich konfratrów sympatyzował z endecją: w niedzielnym wydaniu „Słowa Pomorskiego” (z 15 stycznia 1928 r.) odnajdujemy jego nazwisko, a także kilku innych księży, na liście Katolicko-Narodowego Komitetu Wyborczego.
1 kwietnia 1927 r. został dziekanem toruńskim w miejsce schorowanego ks. Stanisława Pełki (1871-1928), proboszcza parafii pw. św. Jakuba Apostoła. Po śmierci tego zasłużonego kapłana i działacza patriotycznego przejął także probostwo, które sprawował aż do wybuchu wojny. Wielką zasługą Dziekana Toruńskiego było rozbudzenie życia religijnego w parafii na niespotykaną dotąd skalę, a ponieważ przykłady pociągają – w całym mieście. Wymieńmy zatem – za toruńskim historykiem Piotrem Kurlendą – stowarzyszenia i bractwa działające w parafii św. Jakuba: Stowarzyszenie Mężczyzn Katolickich, Bractwo Matek Chrześcijańskich, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Męskiej, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Żeńskiej, Sodalicja Mariańska Panien, Krucjata Eucharystyczna Dzieci, Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary św., Papieskie Dzieło Świętego Piotra Apostoła, Papieskie Dzieło Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa, Stowarzyszenie Pań Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo, Bractwo Szkaplerza Karmelitańskiego, Bractwo Różańca Świętego, Apostolstwo Modlitwy, Konferencja św. Wincentego á Paulo i oddział Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet.
Niektóre z wymienionych organizacji realizowały ideę Akcji Katolickiej, w której Stolica Apostolska upatrywała sposób przezwyciężenia narastającej laicyzacji. Jej rozwojem w Polsce osobiście interesował się papież Pius XI, a propagatorem był Prymas kard. August Hlond, inspirator i patron eucharystycznej działalności. Bp Stanisław Okoniewski także zaangażował się w animację tego ruchu religijnego na Pomorzu i powierzył Dziekanowi Toruńskiemu, od połowy lat 20. XX wieku prezesowi Ligi Katolickiej (poprzedniczki Akcji Katolickiej), zorganizowanie I Kongresu Eucharystycznego Diecezji Chełmińskiej.

Redaktor odpowiedzialny:  ks. Dariusz ŻURAŃSKI
Współpraca: ks. Wojciech MISZEWSKI
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. 056 622 35 30 w.39, fax 056 622 35 30 w.38
dyżur: od poniedziałku do piątku, od 9.00 do 13.00
Redakcja częstochowska:
Karolina JADCZYK
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa,
tel. 034 365 19 17,
fax 034 366 48 93
jesteśmy gośćmi
na stronach:

opracowanie stron:Tomasz Kowalski