GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 7 (269)J ROK XLIII CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 13 II 2000 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudzi±dz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, W±brzeĽno.
Zawiera informacje z życia Ko¶cioła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomo¶ci diecezjalnych.
Od 1 wrze¶nia 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bież±cym numerze:

 • ¦piewaj dla Jezusa Barbara Czerny
 • Pierwsze „pawełki” - Waldemar Rożynkowski
 • Karnawał po nowemu - Róża Maćkiewicz
 • Zapraszam do Przeczna - ks. Wacław Dokurno
 • Szkoła Modlitwy w parafiach - o. Jacek Dubel
 • Powitanie Nowego Tysi±clecia na Placu ¦w. Piotra w Rzymie - Roman Grucza
 • Kronika opracowana przez Helenę Maniakowsk±

   Dekanat Brodnica

  • Konkurs szopek bożonarodzeniowych

   W parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy zorganizowano konkurs szopek bożonarodzeniowych. Uczestniczyło w nim 16 prac. Były to prace indywidualne i w grupowe. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło w Wigilię Bożego Narodzenia. Komisję oceniającą prace stanowili: proboszcz ks. Gabriel Aronowski, Beata Bąkowska oraz Ryszard Konopka.
   Grand Prix w kategorii rodzin otrzymali parafianie Óukasz i Anna Wróblewscy.

   Maria Kulaszewska

  • Ministranckie Łlubowanie
   19 grudnia w parafii Łw. Katarzyny w Brodnicy odbyło się uroczyste Łlubowanie kandydatów na ministrantów. Po okresie kandydackim 11 chłopców złożyło przyrzeczenie wypełniania pobożnie, gorliwie i radoŁnie czynnoŁci ministranta. Po przysiędze proboszcz wraz z opiekunem założyli im pelerynki. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

   Kołem ministranckim, które liczy ok. 70 ministrantów, w tym 10 lektorów, opiekuje się ks. Wiesław Michlewicz.

   mrk

   Dekanat Chełmża

  • Dwa jubileusze
   W grudniu 1999 r. parafia chełmżyńska obchodziła dwa jubileusze: 130. rocznicę założenia i działalnoŁci chóru koŁcielnego Św. Cecylia i 70. rocznicę nieprzerwanej pracy organistowskiej i dyrygenckiej rodziny Dorawów.

   Na jubileusz chóru przybyły władze miasta, powiatu, zarządu Oddziału Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, dyrektor do spraw Organistowskich i Chórów Diecezji Toruńskiej ks. kan. Feliks Lipiński, zaproszeni goŁcie oraz rzesza mieszkańców - miłoŁników Łpiewu. Sumę w tej intencji celebrował ks. kan. Władysław Szulta z Gdyni - były wikariusz parafii chełmżyńskiej lat powojennych. Proboszcz parafii, ks. inf. Zygfryd Urban, uczestnik diecezjalnej pielgrzymki do Rzymu, przekazał chórowi przywiezione stamtąd błogosławieństwo Ojca Świętego. WczeŁniej dyrygent chóru Alfons Dorawa i chór „Św. Cecylii” , zostali odznaczeni przez Jana Pawła II wyróżnieniem Pro Ecclesia et Pontifice. W auli Liceum Ogólnokształcącego w Chełmży odbył się jubileuszowy koncert.

   Drugi jubileusz dotyczył rodziny Dorawów. Przegląd Pomorski z 22 listopada 1929 r. donosił, że „dnia 1 grudnia urząd organisty obejmuje Stefan Dorawa z Karsina powiatu chojnickiego”. Można powiedzieć, że tak rozpoczęła się służba KoŁciołowi i społecznoŁci chełmżyńskiej tej zasłużonej dla miasta rodziny. Profesor Stefan Dorawa, wychowanek Oskara Hermańczyka, był organistą, dyrygentem chóru „Św. Cecylii” i współzałożycielem orkiestry symfonicznej. Jako trzeci dyrygent przejął batutę i rozwinął działalnoŁć artystyczną chóru, nie wyłączając czasu II wojny Łwiatowej. Kontynuował dzieło do swej nagłej Łmierci w 1958 r. BezpoŁrednio po tym wydarzeniu wszystkie funkcje przejął jego syn Alfons, pracujący do dnia dzisiejszego, a więc ponad 40 lat. Uczestniczył z chórem w wielkich wydarzeniach KoŁcioła, m.in. w czasie wizyty Ojca Świętego w Gdyni i w Toruniu.

   Na wyjątkowe podkreŁlenie zasługuje wiernoŁć swemu miastu i godny szacunku solidaryzm rodzinny braci: Józefa i Mariana. W uroczystoŁciach parafialnych i innych zawsze służą swymi umiejętnoŁciami. Józef Dorawa - absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie, emerytowany pracownik Liceum Muzycznego w Bydgoszczy i członek chóru Arion przy Filharmonii Pomorskiej, do dzisiaj jest akompaniatorem chóru katedralnego w Chełmży. Marian Dorawa to absolwent Konserwatorstwa i Zabytkoznawstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Obecnie prowadzi własną firmę - Dokumentacja Zabytkowych Organów; od kilku lat jest rzeczoznawcą Ministra Kultury i Sztuki RP ds. ochrony zabytkowych organów w Polsce.

   Parafianie i mieszkańcy Chełmży gratulują Jubilatom i życzą owocnej pracy.

   Ryszard Muzioł

   Dekanat Grudziądz

  • Przez Rok Wielkiego Jubileuszu z modlitwą różańcową
   W ramach I Kongresu Różańcowego, 18 grudnia na wspólnej Eucharystii w kolegiacie zebrali się wierni dekanatu grudziądzkiego. Bardzo licznie reprezentowani byli członkowie Żywego Różańca. Mszy Łw. przewodniczył dziekan ks. inf. Tadeusz Nowicki, a koncelebrowało ją 10 księży z dekanatu grudziądzkiego. W skierowanym słowie Ksiądz Infułat podkreŁlił wielką moc modlitwy różańcowej, którą ceni sobie tak bardzo między innym Ojciec Święty. Jednym z głównych celów Różańcowego Kongresu jest powrót różańca do domów rodzinnych, ożywienie tej modlitwy i nauczenie jej młodego pokolenia. Wychodząc tym celom naprzeciw, na zakończenie Mszy Łw. poŁwięcono różańce, które przynieŁli przedstawiciele parafii. Będą one wędrowały od rodziny do rodziny przez cały Rok Jubileuszowy. Rodziny we wspólnej modlitwie będą wypraszać potrzebne łaski. Temu szczególnemu wędrowaniu patronują członkowie Żywego Różańca.
   Renata Lewandowska

   Dekanat Lidzbark

  • Z życia ministrantów
   Ministranci nie tylko służą w koŁciele, ale też jak wszyscy młodzi ludzie lubią zabawić się i rywalizować. Opiekunem koła ministrantów przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie jest ks. Antoni Kwiatkowski. Organizuje on różne atrakcje dla swoich podopiecznych. Tradycją stało się spotkanie opłatkowe, na którym Łpiewano kolędy i składano sobie życzenia. Były też niespodzianki w postaci paczki dla każdego, co ks. Antoni zrealizował w wiadomy sobie sposób.
   Kulig to radoŁć dla ponad 20 chłopców, a sprzyjał temu pierwszy obfity Łnieg. Pan Ryszard Kolk od kilku lat wozi ministrantów po pięknych lasach górznieńskich. To Łwietna, bardzo integrująca zabawa dla chłopców.
   at

   Dekanat Chełmno

  • Spotkanie opłatkowe
   Parafialny Caritas i Rada Duszpasterska z parafii Łw. Marcina w Sarnowie zorganizowały przed Świętami Bożego Narodzenia spotkanie opłatkowe z seniorami i osobami samotnymi. Spotkanie poprzedziła Msza Łw. w koŁciele parafialnym, którą celebrował ks. proboszcz Jerzy Pawłowski. Nastepnie w sali koła Gospodyń Wiejskich w Robakowie zorganizowano wieczerzę wigilijną. Przy choince Łpiewano kolędy, z podkładem muzycznym Wojciecha WiŁniewskiego. Po odczytaniu przez ksiądza proboszcza fragmentów Pisma Świętego, składano sobie wzajemnie życzenia Łwiąteczne i noworoczne.
   W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Gminnych Komitetów Pomocy Społecznej z gmin Stolno i Grudziądz, które przekazały obecnym upominki. Spotkanie uŁwietnił występ młodzieży szkolnej z Robakowa pod kierownictwem pani Stefanii Orlikowskiej i Adama Ślusarza.
   Stefan Durbacz

   Dekanaty toruńskie

  • Chóralne kolędowanie
   8 i 9 stycznia w VI Zabrzańskich Spotkaniach Kolędowych wziął udział Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Thorunienses. Na ten festiwal chórów toruńscy chłopcy udali się niemal „z marszu”, po przyjeździe z Rzymu. Tegoroczna edycja Spotkań obejmowała koncerty kolęd podczas Mszy Łw. w pięciu koŁciołach zabrzańskich oraz wspólne kolędowanie połączonych chórów. Pomysłodawcą i reżyserem koncertów był ks. Klemens Piotr - proboszcz parafii Łw. Teresy w Zabrzu-Mikulczycach, gdzie odbył się koncert galowy.

   Toruński chór koncertował w katedrze w Gliwicach, w koŁciołach Łw. Teresy i Łw. Wawrzyńca w Zabrzu. Podczas koncertu galowego był obecny bp Jan Wieczorek, ordynariusz gliwicki. W swoim wystąpieniu szczególne pozdrowienia przekazał Księdzu Biskupowi Andrzejowi Suskiemu oraz podkreŁlił poziom i rangę chóru katedralnego z Torunia. Po przekazaniu toruńskich pierników odwzajemnił się kasetą z pobytu Ojca Świętego w czerwcu 1999 r. w Gliwicach.

   Roman Grucza

   Wkrótce

  • Zaproszenie do Seminarium
   Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej zaprasza wszystkich chętnych na wykład otwarty ks. dr. Dariusza Koteckiego, na wykład otwarty, który odbędzie się 16 lutego o godz. 20.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego (pl. ks. W. Frelichowskiego 1).

   Mottem spotkania będą słowa z listu do Tytusa 2,12 AbyŁmy... z umiarkowaniem i sprawiedliwoŁcią i z pobożnoŁcią żyli na tym Łwiecie. To kolejne spotkanie z cyklu MądroŁć życia – mądroŁć cnót, będzie nosiło temat: O radykalizmie i umiarkowaniu uwag kilka.

  • Święto UMK
   Uroczysty koncert Chóru Akademickiego UMK z Państwową Orkiestrą Kameralną z Torunia odbędzie się z okazji Święta Uczelni UMK 19 lutego w koŁciele ojców Jezuitów o godz. 17.30.
   Będzie można wysłuchać pięknego dzieła Vivaldiego - Gloria. Utwór ten we fragmentach był prezentowany w czasie pamiętnej wizyty Ojca Świętego w toruńskiej uczelni w dniu 7 czerwca 1999 r. Obecnie zostanie wykonana całoŁć z solistkami Anetą Wakarecy - mezzosopran oraz Małgorzatą Grela - sopran. Dyrygować będzie mistrz batuty - Jerzy Salwarowski, szef Państwowej Orkiestry Kameralnej. Chór Akademicki został przygotowany przez mgr Bożenę Jankowską - kierownika artystycznego i dyrygenta chóru, która prowadzi Chór Akademicki od 21 lat.

   Chór Akademicki UMK serdecznie zaprasza społecznoŁć Torunia i okolic, miłoŁników muzyki i swoich sympatyków.
   W czasie koncertu zostaną również wykonane - symfonia C - dur Vivaldiego, concerto grosso Corellego opus VI nr 1 oraz koncert d-moll Vivaldiego.

   bj

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Marek Borzyszkowski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do pi±tku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Robert Deręgowski  tel. (023) 697 33 46 
Grudzi±dz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
W±brzeĽno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Opracowanie WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl