GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 13(328)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 1 IV 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Quo vadis, Europa? -
 • 2. Maturzyści z naszej diecezji na Jasnej Górze -
 • Dar odpustu w życiu parafii -
 • Czas miłosierdzia -
 • Ciszej nad tymi trumnami -
 • Kronika opracowana przez Barbarę Czerny

   Dekanat Grudziądz

  • Kolegiata grudziądzka w TV Polonia

   18 lutego o godz. 13.00 w grudziądzkiej kolegiacie została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. inf. Tadeusz Nowicki. Dzięki TV Polonia telewidzowie na wszystkich kontynentach mieli okazję duchowo uczestniczyć we Mszy św. w najstarszej świątyni nadwiślańskiego grodu, w którym niegdyś rezydował bp Christian, po dzień dzisiejszy mający swoje miejsce w herbie Grudziądza.

   Rozpoczynając Mszę św. ks. Infułat powitał grudziądzką kapitułę kolegiacką - księży kanoników i wszystkich wiernych przed Ołtarzem Pańskim wraz z telewidzami w kraju i za granicą. W homilii ks. inf. Tadeusz Nowicki nawiązał do Ewangelii wg św. Łukasza, która mówi o miłowaniu nieprzyjaciół. Ks. Infułat mówił, że przebaczenie nie oznacza zapomnienia lecz zapowiada podjęcie skuteczniejszych działań budzących dobro i miłość w człowieku. Podkreślając znaczenie przebaczenia i miłości powiedział: Człowiek bywa często zły, ale nie jest nigdy samym złem, jest zawsze obrazem Boga i choćby ten obraz był w nim zniekształcony, podobieństwo pozostanie i właśnie przez przebaczenie i miłość możemy mu przywrócić pierwotne piękno Bożego oblicza (...) Jezus miłością podnosił, nauczał, uzdrawiał, napełniał człowieka nadzieją. Nie mamy więc prawa nikogo przekreślać i potępiać do końca, bo nie znamy całej prawdy o człowieku... Do nas należy miłować...

   Ofiara Mszy św. została złożona w intencji pokoju i miłości w rodzinach, w parafiach, w Ojczyźnie i na całym świecie. Uroczysta oprawę Mszy św. nadał chór męski Echo. Odświętne wnętrze gotyckiego kościoła wypełnili mieszkańcy Grudziądza, harcerze i wojsko.

   Helena Rykaczewska

   Dekanaty toruńskie

  • Informacje z Walnego Zebrania Oddziału Rejonowego SRK

   Fot. Hanna Kosińska

   17 lutego w Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu, przy ul. Łaziennej 22, odbyło się Walne Zebranie Oddziału Rejonowego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Toruniu. Zebranie poprzedziła Msza św., którą w kaplicy Centrum Dialogu Społecznego odprawił ks. Leon Ulatowski - asystent Oddziału Rejonowego w Toruniu oraz ks. Marek Borzyszkowski - asystent Oddziału Rejonowego w Grudziądzu. Na walne zebranie przybyło 24 delegatów (na 50 wybranych). W związku z brakiem odpowiedniej do podejmowania uchwał liczby delegatów, zgodnie ze statutem, obrady walnego zebrania rozpoczęły się w drugim terminie. Otworzyła je prezes Zarządu Oddziału Rejonowego w Toruniu - Maria Major, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Rejonowego w Toruniu za rok 2000 r. Prezes zreferowała działalność Zarządu w okresie sprawozdawczym według następujących działów: działalność organizacyjna, praca formacyjna, działalność publiczna, kontakty z kołami parafialnymi SRK.

   Zrząd Oddziału Toruńskiego ukonstytuował się 10 czerwca 2000 r. Na początku zarząd zajął się sprawami organizacyjnymi, m.in. przejęciem dokumentacji od Zarządu Diecezjalnego oraz zagospodarowaniem w nowej siedzibie w Centrum Dialogu Społecznego. 29 sierpnia 2000 r. Zarządy Rejonowe (toruński i grudziądzki) przedstawiły się Biskupowi Toruńskiemu, który mówił o swoich oczekiwaniach względem stowarzyszenia i o jego działalności. Od 8 do 10 września 2000 r. członkowie zarządu oraz kół parafialnych Stowarzyszenia brali udział w skupieniu formacyjnym w Chełmży, a 24 września uczestniczyli w Jubileuszu Rodzin na Jasnej Górze. 30 grudnia 2000 r. odbyło się spotkanie opłatkowe zarządów rejonowych, diecezjalnego, prezesów kół parafialnych SRK z udziałem bp. Andrzeja Suskiego.

   W okresie sprawozdawczym zarząd zebrał się 12 razy; część spotkań odbyła się z udziałem prezesów kół parafialnych. W pierwszych zebraniach oddział wspierał swoją obecnością, radą i modlitwą asystent diecezjalny stowarzyszenia - ks. prał. Józef Nowakowski. Od listopada 2000 r. asystentem Oddziału Rejonowego SRK jest ks. Leon Ulatowski, który uczestniczy w spotkaniach zarządu i prowadzi ich część formacyjną.

   Jesienią 2000 r. na terenie Torunia rozpoczęły się przygotowania do wyborów do Rad Okręgowych. Pełnomocnikiem zarządu ds. wyborów został dr Jerzy Matyjek. We wszystkich 10 kołach parafialnych istniejących na terenie Torunia odbyły się zabrania poświęcone udziałowi stowarzyszenia w wyborach do rad.

   Po przedstawieniu sprawozdania z działalności Zarządu Rejonowego, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Hanna Nowakowska przedstawiła sprawozdanie komisji i wniosła o udzielenie zarządowi absolutorium. Po dyskusji odbyło się głosowanie: jednogłośnie (24 osoby za) absolutorium udzielono. Komisja Skrutacyjno-Wnioskowa po dyskusji programowej przedstawiła projekt uchwały programowej Walnego Zebrania Delegatów Oddziału Rejonowego w Toruniu, który został następnie przyjęty w głosowaniu. W uchwale programowej delegacji zobowiązali Zarząd Rejonowy do zorganizowania spotkań z działaczami politycznymi Torunia, z osobami kandydującymi w zbliżających się wyborach do parlamentu, z radnymi miasta Torunia oraz z przedstawicielami SRK w radach okręgowych. Ponadto zobowiązano zarząd do udzielenia pomocy w reaktywowaniu kół parafialnych, które zawiesiły swoją działalność oraz do reagowania na bieżące wydarzenia w mieście, które wymagałyby włączenia się członków SRK.

   Członkowie Zarządu Oddziału Rejonowego, na przemian z członkami Zarządu Diecezjalnego, pełnią dyżury w Centrum Dialogu Społecznego w czwartki od godz. 17.00 do godz. 19.00. Spotkania Zarządu Rejonowego odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca w godz. 16.30-18.30. Adres i telefon zarządu: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej - Oddział Rejonowy w Toruniu; ul. Łazienna 22, 87-100 Toruń, tel. 6211209.

   Krzysztof Kisielewski
   rzecznik prasowy Oddziału Rejonowego SRK w Toruniu

  • Rekolekcje wielkopostne w parafii Chrystusa Króla w Toruniu

   W dniach od 4 do 7 marca par. Chrystusa Króla przeżywała rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Krzysztof Lewandowski, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu. W wypełnionej wiernymi świątyni głosił on nauki na temat wiary, nadziei i miłości oraz pokus: chleba, władzy i sensacji. Mówił też o Kościele opartym na fundamencie Apostołów, o pokusie dążenia do jedności z Bogiem bez udziału pasterzy. Rekolekcjonista mocno podkreślił, jak ważne jest świętowanie niedzieli oraz rozważył poszczególne wezwania modlitwy Ojcze nasz.

   Uczestnicy rekolekcji serdecznie dziękują za wygłoszone nauki, a proboszczowi, ks. Józefowi Witkowskiemu za zaproszenie ks. Krzysztofa do ich parafii.

   Jadwiga Stempa

  • Nabożeństwo do św. Józefa Opiekuna Rodzin


   Od 10 do 18 marca w kościele Chrystusa Króla trwała uroczysta nowenna do św. Józefa, połączona z wystawieniem i adoracją Najświętszego Sakramentu. Adorację przygotowała męska wspólnota modlitewno-apostolska - Bractwo Świętego Józefa Opiekuna Rodzin. W samą zaś uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, 19 marca, wspólnota Domowy Kościół i Bractwo św. Józefa w uroczystym akcie zawierzenia oddały w opiekę św. Józefowi wszystkie rodziny z par. Chrystusa Króla. Podczas Mszy św. odbyło się ślubowanie kandydatów do bractwa.

   Adam Ławniczak

  • Książka, którą trzeba przeczytać

   W styczniu, dzięki staraniom bp. Andrzeja Suskiego, ukazała się książka - pamiętnik ks. Wojciecha Gajdusa Nr 20998 opowiada. Wznowienie po prawie 40 latach (1962) wykonano w koedycji oficyn wydawniczych diecezji pelplińskiej i toruńskiej. Ks. Gajdus był kapłanem w miejscowościach, które znajdują się obecnie na terenie tych diecezji. Jako więzień obozów koncentracycjnych w Forcie VII w Toruniu, w Nowym Porcie w Gdańsku, w Stutthofie i Oranienburgu ks. Gajdus daje świadectwo bohaterstwa, patriotyzmu i męczeństwa wielu duchownych oraz mieszkańców Torunia i jego okolic. Pisze także o działalności duszpasterskiej błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w czasie jego uwięzienia w Forcie VII i w Stutthofie.

   Z wielkim wzruszeniem czyta się wspomnienie o znanych osobach. Trzeba tę książkę przeczytać, zgodnie z intencją autora, ku pamięci i przestrodze.

   Maria Skrzypek

   Wkrótce

  • Caecilianum 2001

   W dniach <28-29 kwietnia, w katedrze diecezji warszawsko-praskiej, odbędzie się I Ogólnopolski Konkurs Chórów Kościelnych Caecilianum 2001, pod patronatem Prymasa Polski, Biskupa Ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej, premiera RP, marszałków Sejmu i Senatu, prezesa NBP, ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Organizatorem konkursu jest Związek Chórów Kościelnych Caecilianum. Spośród zgłoszonych z całej Polski kilkudziesięciu chórów jury zakwalifikowało do finału 14 - wśród nich Katedralny Chór Chłopięco-Męski Pueri Cantores Thorunienses pod dyrekcją Romana Gruczy.

   Celem konkursu jest podnoszenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, ocena osiągnięć występujących zespołów oraz pielęgnowanie wartościowej twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym. W komisji oceniającej zasiądą autorytety polskiej chóralistyki, wśród nich prof. Stefan Stuligrosz z Poznania.

   Rg

  • Pielgrzymki

   Duszpasterstwo Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej zaprasza na pielgrzymki:

   • Włochy /28 kwietnia - 5 maja/,
   • Rejs pielgrzymkowy do Ziemi Świętej /23 kwietnia - 5 maja/,
   • Grecja Klasyczna /28 kwietnia - 6 maja/,
   • Litwa - Wilno /27 - 31 maja/,
   • Sanktuaria Maryjne Europy: Fatima - Lourdes - La Salette /7 - 23 maja/,
   • Wielka Brytania /2 - 8 czerwca/,
   • Francja - Lourdes /28 kwietnia - 6 maja/,
   • Medugorie /4 - 13 czerwca/,
   • Włochy - Sycylia /13 - 27 maja/,
   • Szwecja - Norwegia - Dania /3 - 10 lipca/,
   • Włochy /1 - 9 lipca oraz 11 - 21 lipca/,
   • Grecja Klasyczna /12 - 29 września /,
   • Grecja śladami św. Pawła /15-24 września/,
   • Meksyk - Guadalupe /5 - 13 listopada/.

   Bliższe informacje i zapisy w siedzibie Biura w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 18,
   tel./fax (056) 622 10 42
   tel. 0601 70 50 49,
   e-mail:womisz@diecezja.torun.pl

   xwm

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl