GŁOS Z TORUNIA
 
DODATEK DO TYGODNIKA KATOLICKIEGO "NIEDZIELA"
NR 21(336)J ROK XLIV CZĘSTOCHOWA - TORUŃ 27 V 2001 WYDANIE INTERNETOWE
Głos z Torunia - toruńska edycja Tygodnika Katolickiego Niedziela

Ukazuje się od 25 grudnia 1994 r. Jest adresowana do ponad 700 tysięcy mieszkańców diecezji toruńskiej. Swoim zasięgiem obejmuje m.in. Toruń, Brodnicę, Chełmno, Chełmżę, Działdowo, Golub-Dobrzyń, Grudziądz, Lidzbark Welski, Lubawę, Łasin, Nowe Miasto Lubawskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno.
Zawiera informacje z życia Kościoła toruńskiego w formie artykułów, reportaży, wywiadów i wiadomości diecezjalnych.
Od 1 września 1996 r. dodatek toruński posiada 4 strony, a jego nakład 7 tys. egzemplarzy rozprowadzany jest w 186 parafiach.
Od marca 1999 r. dostępny jest w internecie.

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń

W bieżącym numerze:

 • Wspomnienie o o.Longinie Szymczukiewiczu SJ - Lena Maryks
 • Dar pobożności - O.Leszek Gołębiewski SJ
 • Moje dzieci zbliżyły mnie do Boga - Anna
 • To mocne, mężowski ramię - Matka Polka
 • Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję - Diakon Adam Machowski
 • Kronika opracowana przez Lenę Maryks

  • Informacja rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej

   Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej informuje, że kandydaci do kapłaństwa, pragnący studiować w Seminarium Toruńskim powinni do 15 czerwca złożyć osobiście w gmachu WSD w Toruniu, przy Pl. Ks. Stefana W. Frelichowskiego 1, następujące dokumenty:
   1. Podanie o przyjęcie, skierowane do bp. Andrzeja Suskiego, biskupa toruńskiego.
   2. Własnoręcznie napisany życiorys.
   3. Świadectwo moralności wystawione przez księdza proboszcza i księdza katechetę.
   4. Świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis.
   5. Świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej.
   6. Akt urodzenia.
   7. Metryka chrztu i bierzmowania.
   8. Zaświadczenie o stanie zdrowia lub "Karta zdrowia".
   9. Pięć fotografii formatu paszportowego.
   10. Metryka ślubu kościelnego rodziców.
   11. Kwestionariusz kandydata na studia wyższe.
   W związku z tym, że klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej będą studiować na Wydziale Teologii UMK w Toruniu, 29 czerwca 2001 r. w gmachu Seminarium odbędzie się wstępny egzamin pisemny obejmujący wiadomości religijne z zakresu szkoły średniej.
   Wykaz podstawowej literatury obowiązującej na egzaminie pisemnym: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu; Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1995; Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla świeckich, red. M. Rusecki, KUL, Lublin 1992 oraz podręczniki do nauki religii z zakresu szkoły średniej zatwierdzone przez władze kościelne.
   Dodatkowy egzamin pisemny odbędzie się 14 września 2001 r. Termin składania dokumentów na egzamin dodatkowy upływa 31 sierpnia br.
   Drugą część - rozmowę kwalifikacyjną - przeprowadza rektor seminarium. Obejmuje ona następujące zagadnienia: pojęcie i pochodzenie religii, objawienie Boże wezwaniem do zbawczego dialogu, Pismo Święte księgą objawioną, Dekalog, świadectwa o historycznym istnieniu Jezusa Chrystusa, bóstwo Jezusa Chrystusa, nauka Kościoła o Bogu w Trójcy Jedynym, Duch Święty w życiu chrześcijanina, Kościół - ustanowienie i natura Kościoła, Maryja, Matka Boża, nauka Kościoła o życiu wiecznym - podstawowe prawdy eschatologiczne, sakramenty święte w życiu Kościoła i chrześcijanina, Eucharystia - ustanowienie i jej rola w życiu chrześcijańskim, życie moralne chrześcijanina, sumienie i jego rola, rola chrześcijaństwa we współczesnym świecie, znaczenie wiary religijnej dla budowania demokratycznego społeczeństwa, dialog między religiami i wyznaniami, chrześcijaństwo w dziejach Polski, podstawowe dane o życiu Kościoła w Polsce po II wojnie światowej, Jan Paweł II, papież-Polak, Wielki Jubileusz Roku 2000.

   Ks. dr Krzysztof Lewandowski
   Rektor WSD

  • Wydział Teologii UMK w Toruniu
   Zasady i tryb przyjmowania kandydatów
   na I rok studiów w roku akademickim 2001/2002

   Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni złożyć następujące dokumenty: kwestionariusz kandydata na studia wyższe; świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis; w przypadku ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub średniej zawodowej za granicą - nostryfikowane świadectwo dojrzałości; orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na obranym kierunku; 4 fotografie; potwierdzenie wpłaty wniesionej na konto Uniwersytetu z tytułu ubiegania się o przyjęcie na studia: BIG Bank Gdański S.A. II/O Toruń 11602068-67054001 w wysokości ustalonej zarządzeniem MEN. Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi.
   Obowiązujące dokumenty kandydaci składają najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem egzaminów wstępnych bezpośrednio na wydziałach.

  • Sekty - zagrożenie prawdziwe czy urojone

   Oddział Rejonowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Toruniu, w porozumieniu z Członkiem Zarządu Miasta Torunia, Jerzym Janczarskim i dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza, Piotrem Ślósarkiem, zorganizował w marcu i kwietniu br. dwie konferencje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w obliczu zagrożeń ze strony wzmagającej się aktywności sekt i nowych ruchów religijnych. Głównymi adresatami pierwszego spotkania byli dyrektorzy i pedagodzy szkół średnich, drugiego - szkół podstawowych i gimnazjów. Obecni byli również inni zaproszeni goście zarówno świeccy, jak i duchowni, odpowiedzialni za współpracę z młodzieżą w mieście i diecezji. Prelekcję nt. Sekty - zagrożenie prawdziwe czy urojone wygłosili Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Rodziny i Osób Niepełnosprawnych - Aleksandra Poeplau i inspektor w Biurze Pełnomocnika - Tomasz Gąska.
   Przy Oddziale Rejonowym SRK zostało powołane Toruńskie Centrum Informacji o Sektach i Ruchach Religijnych, 87-100 Toruń, ul. Łazienna 22, czynne w poniedziałki w godz. 17.00-19.00, tel. 6211209.

   Krzysztof Kisielewski
   Rzecznik Prasowy Oddziału Rejonowego SRK w Toruniu

   Dekanat Lembarg

  • 25-lecie święceń kapłańskich

   27 maja w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 25-lecia święceń kapłańskich wicedziekana ks. Józefa Kazimierza Jarzembowskiego. Ks. Józef Jarzembowski urodził się 7 marca 1950 r. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bp. Bernarda Czaplińskiego 23 maja 1976 r. w Pelplinie. Mszę Prymicyjną odprawił w rodzinnym Wąbrzeźnie. Był wikariuszem w Śliwicach k. Tucholi, Chojnicach i w Grudziądzu. 1 grudnia 1989 r. został mianowany proboszczem w par. św. Jana Chrzciciela w Nieżywięciu. Od paru lat jest wicedziekanem Dekanatu Lembarskiego. Uczy religii w Szkole Podstawowej w Nieżywięciu i Kawkach. Jest człowiekiem energicznym, konsekwentnym, wymagającym nie tylko od innych, ale przede wszystkim od siebie i bardzo pracowity. W ciągu 12 lat pobytu w Nieżywięciu dzięki Jego staraniom odnowiony został kościół, plebania i wykonano niezbędne prace ogrodowe. W kościele w Kawkach również rozpoczęto prace remontowe.
   W 25. rocznicę święceń kapłańskich grono pedagogiczne szkoły w Nieżywięciu oraz wdzięczni parafianie pragną podziękować za głoszone Słowo Boże, za ciągłe upiększanie świątyni, za serce, dobroć, życzliwość i obecność. Życzą zdrowia, błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi kapłańskiej, zapewniając jednocześnie o pamięci w modlitwie za Swojego Proboszcza.

   nn

   Dekanaty toruńskie

  • Dzień Pymasa Tysiąclecia w parafii na Rudaku
   (19kB)

   29 kwietnia w par. Opatrzności Bożej w Toruniu na Rudaku obchodzono Dzień Prymasa Tysiąclecia. Do przeżywania tak doniosłej uroczystości przygotowały nas: sobotnie nabożeństwa do Królowej Polski o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego; wykonana przez Szkolne Koło Caritas okolicznościowa gazetka ścienna w Szkole Podstawowej nr 17; konkurs plastyczny dla dzieci na temat: jak wyobrażam sobie Prymasa Tysiąclecia na modlitwie, głoszącego kazanie, internowanego, podczas wizytacji w naszej parafii w 1957 roku i z Ojcem Świętym Janem Pawłem II; konkurs wiedzy o Prymasie Tysiąclecia; wydana okolicznościowa gazetka parafialna.
   Uroczystość rozpoczęła się o godz. 14,00 w sali widowiskowej Domu Muz. Z archiwalnej taśmy wysłuchano słów Stefana Wyszyńskiego. Następnie ks. kan. Józef Klapiszewski, gospodarz uroczystości powitał wszystkich zebranych: duchowieństwo na czele z dziekanem dekanatu Toruń III, ks. kan. Zbigniewem Andrzejewskim i ks. prał. Józefem Batkowskim, przedstawicieli władz miasta Torunia z przewodniczącycm Rady Miasta Bogdanem Majorem z małżonką oraz wiceprezydentem Torunia Januszem Strześniewskim, przybyłych gości z sąsiednich parafii oraz parafian z Rudaka. Referat zatytułowany Kardynał Wyszyński - Sacrum Poloniae Millenium wygłosił mgr Arkadiusz Kierys, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 17 w Toruniu. Młodzież parafii na Rudaku przygotowana przez ks. Dariusza Kunickiego zaprezentowała fragmenty kazań, zapisków i elementów biografii Prymasa Tysiąclecia. Następnie dzieci przygotowane przez organistkę Danutę Zając wykonały program artystyczny, przybliżając postać Kardynała Wyszyńskiego jako Sługi i Niewolnika Maryi. Swoje spotkanie z wielkim Prymasem i Mężem Stanu wspominali: ks. prał. Józef Batkowski i ks. kan. Zbigniew Andrzejewski. Dzieci wyróżnione w konkursie plastycznym oraz w konkursie wiedzy o Kardynale Wyszyńskim otrzymały nagrody ufundowane przez Urząd Miasta. Podczas uroczystości można było obejrzeć wystawę zdjęć obrazujących wizytację pasterską Kardynała Wyszyńskiego na Rudaku w 1957 r. oraz wystawę wyróżnionych prac plastycznych dzieci. Uroczystość zakończyła się w kościele Mszą św. w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

   Danuta Zając

   Wkrótce

  • Spotkanie dzieci z Biskupem Toruńskim

   2 czerwca parafia katedralna Świętych Janów organizuje I Dzień Dziecka pod patronatem bp. Andrzeja Suskiego. Program uroczystości obejmuje występy dziecięcych zespołów śpiewaczych działających przy toruńskich kościołach oraz dziecięcych zespołów tanecznych. Otwarcia dokona Ksiądz Biskup w katedrze o godz. 14.30, następnie dzieci przejdą do amfiteatru Muzeum Etnograficznego.
   W tym dniu odbędzie się również rozstrzygnięcie konkursu na model bazyliki katedralnej Świętych Janów w Toruniu. Serdecznie zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w tym konkursie. Warunki uczestnictwa: wiek do 12 lat, technika dowolna. Podpisane prace (imię, nazwisko, wiek) należy składać 1 czerwca w godz. od 16.00 do 18.00 w salce parafialnej przy ul. Kopernika 6. Jury oceni modele, które zostaną nagrodzone na scenie amfiteatru Muzeum Etnograficznego 2 czerwca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! I miejsce - rower górski; II - aparat fotograficzny; III - sprzęt radiotechniczny i wiele innych niespodzianek.

   Ks. Marek Rumiński

  • XVI Świętojański Festiwal Muzyki Organowej

   Melomani muzyki organowej w najbliższą niedzielę 3 czerwca będą mieli okazję posłuchać koncertu w wykonaniu Bogusława Grabowskiego. Artysta urodził się w 1955 r. w Sopocie. Studia muzyczne ukończył w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie prof. Joachima Grubicha w 1982 r. Rok wcześniej uczestniczył w Międzynarodowym Mistrzowskim Kursie Interpretacji Muzyki Organowej w Belgii pod kierunkiem prof. Flor Peetersa. Od 1985 r. pełni funkcję głównego organisty w bazylice Mariackiej w Gdańsku, a także pracuje w Akademii Muzycznej w Gdańsku, będąc od 1998 r. profesorem klasy organów. Artysta koncertował w wielu ośrodkach w Polsce i za granicą, ma na swym koncie 12 pozycji fonograficznych. Zajmuje się również kompozycją na głosy wokalne, chór i organy oraz orkiestrę symfoniczną. W 1997 r. prawykonanie jego Pieśni Symfonicznej - Ave Maria z okazji Millenium Gdańska odniosło duży sukces. Jest organizatorem wielu koncertów z udziałem najwybitniejszych organistów, kameralistów, chórów i orkiestr (m. in. Dominikańskie Koncerty, Mariackie Wieczory Organowe, Musica Sacra oraz Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralne).
   W programie koncertu znajdą się utwory polskiego i europejskiego renesansu, Bacha, Francka, Alaina oraz improwizacje własne artysty. Zapraszamy w niedzielę 3 czerwca na godz. 19.00 do katedry toruńskiej. Wstęp wolny.

   Roman Grucza

   

 Numery archiwalne  Niedziela  Diecezja toruńska  Toruń
GŁOS Z TORUNIA

dodatek do Tygodnika Katolickiego  NIEDZIELA
Redakcja częstochowska: Anna Matera
ul. 3 Maja 12, 42-200 Częstochowa, tel.: (0-34) 365-19-17
Redakcja toruńska: ks. Wojciech Miszewski (redaktor odpowiedzialny
ul. Kopernika 6, 87-100 Toruń tel.: (0-56)6549670
WWW: http://www.diecezja.torun.pl/niedziela
E-mail: niedziela@diecezja.torun.pl

Dyżury w redakcji
Od poniedziałku do czwartku w godz. od 10.00 do 13.00
Wtorki od godz 17.00 do 19.00

Korespondenci Głosu z Torunia
Działdowo  ks. Jacek Koczorski  tel. (023) 697 96 00 
Grudziądz  ks. Tomasz Mowiński  tel. (056) 463 86 99 
Wąbrzeźno  ks. Jan Kalinowski  tel. (056) 688 18 89 

Stronę oprac: Z. Rakowski
Edycja WWW: P. Bała
Copyright: Niedziela - Głos z Torunia
Uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: www@diecezja.torun.pl